Stichting Huurdersplatform

Wij, het Huurdersplatform, willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over ons werk.
 
Het Huurdersplatform is een stichting van en voor huurders van SCW-woningen. 
Het doel van het platform is het behartigen van belangen van huurders. Een en ander is beschreven in de samenwerkingsovereenkomst met SCW. In deze overeenkomst is onder meer vastgelegd het adviesrecht en instemmingsrecht. 
Zo vraagt SCW ons advies in zaken als:

  • Beleid klachtenonderhoud 
  • Procedure reparatieonderhoud 
  • Meerjarenplanning onderhoud en onderhoudsbegroting 
  • Beleid servicekosten 
  • Beleid huurprijsvaststelling 
  • Wijziging inhoud en prijsbepaling van het servicefonds 

En onze instemming voor:

  • Wijziging van het servicepakket en servicekosten (abonnement) 
  • Huurovereenkomst algemene voorwaarden 
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen SCW en Huurdersplatform 

Het Huurdersplatform komt in de regel zes maal per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Indien nodig worden bij urgente zaken extra vergaderingen belegd. Ook vergadert het Huurdersplatform regelmatig met de directie van SCW. Eenmaal per jaar wordt er vergaderd met een delegatie van de Raad van Commissarissen van SCW. 

We houden elk jaar een vergadering voor alle huurders, waarin we verantwoording afleggen over zaken die in dat jaar aan de orde zijn geweest. Indien nodig worden zittende leden herbenoemd en kunnen er nieuwe leden gekozen worden. In deze vergadering is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen omtrent wonen en woonomgeving. 

Contact
Als u belangstelling heeft voor dit werk of onze vergaderingen eens wilt bijwonen, neemt u dan contact op met onze secretaris Bert van Empel:
g.empel@upcmail.nl


Adres:
 het Huurdersplatform vergadert bij SCW aan het J.S. de Jongplein 1 in Tiel.